Update: Herontwikkeling Schiekadeblok


Hier een update met betrekking tot de ontwikkelingen van het Schiekadeblok: Afgelopen Vrijdag (11 september) ontvingen wij een brief van de wethouder gestuurd aan de leden van de raadscommissie BWB. Deze brief gaf verduidelijking over de huidige gang van zaken omtrent de herontwikkeling van het Schiekadeblok. Geïntereseerd? Lees dan verder voor meer informatie. 

Beste Leden,
Op 28 mei jl. stelde uw raad de Nota van Uitgangspunten vast voor de herontwikkeling van het Schiekadeblok en koos daarbij uit de voorgelegde scenario’s voor het ontwikkelmodel met de spoorstrook (model 2a). Daarmee legde uw raad de toekomst van het Schiekadeblok vast.
Met ontwikkelaar G&S zijn de afgelopen twee jaar intensieve gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking bij de herontwikkeling van het Schiekadeblok. In het raadsvoorstel van 28 april (20bb006434) berichtten wij u dat die gesprekken toen nog niet tot overeenstemming hadden geleid. Wij konden u dus ook nog geen gezamenlijk plan voorleggen als uitwerking van het ontwikkelmodel met de spoorstrook (model 2a).
De afgelopen maanden is er verder gesproken met G&S op basis van de Nota van Uitgangspunten. Daarbij zijn weliswaar vorderingen gemaakt maar de partijen bleken uiteindelijk niet tot overeenstemming te kunnen komen. G&S heeft daarop aangegeven onvoldoende basis te zien om verder te gaan en heeft op 11 september laten weten zich te zullen terugtrekken uit de gebiedsontwikkeling.

Hoe nu verder?

Door het terugtrekken van G&S kan de gemeente niet op korte termijn, via een samenwerking, beschikken over de spoorstrook en de Schiestraat 12-14. Er wordt onderzocht of een of beide percelen, in enige vorm, bij de ontwikkeling kunnen worden betrokken. De NvU en dus de ambities voor het Schiekadeblok blijven onverminderd van kracht en daarmee blijft een gemengde stedelijke ontwikkeling met veel wonen, werken en behoud van het huidige milieu de ambitie. De NvU biedt de mogelijkheid voor een gefaseerde ontwikkeling zonder spoorstrook. Wij zullen de effecten van de actuele situatie beoordelen en een geactualiseerd planproces uitwerken.
De Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) ziet op de in de voorgaande alinea genoemde gronden en borgt bij verkoop door derden een (aankoop) positie voor de gemeente. In een uiterst geval kan onteigening worden overwogen om tot realisatie van de plannen te komen.

Lokale initiatieven

De gesprekken met de lokale initiatieven Coöperatie Delftsestraat (Volkshotel en de combinatie Crimson/HIG) en ZUS&Lingotto over de verkoop van de gemeentelijke panden aan de Delftsestraat/Delftseplein zetten wij voort. Verkoop aan deze partijen vindt pas plaats als de grondexploitatie naar uitvoering is gebracht en het bestemmingsplan is vastgesteld.

Bestemmingsplan

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is het stedenbouwkundig plan uit de NvU (model 2a). De voorbereiding voor het bestemmingsplan zal enige vertraging oplopen maar het streven blijft om het ontwerp-bestemmingsplan begin 2021 ter inzage te leggen.

Financieel en Juridische consequenties

Er zijn geen juridische consequenties verbonden aan het beëindigen van de gesprekken met G&S. De gemeente en G&S hebben geen overeenkomst en beide partijen hebben het doorlopen proces voor eigen rekening en risico gedaan.
Indien de gemeente de stedenbouwkundige plannen van G&S gemaakt door stedenbouwkundig bureau KCAP, wil overnemen dient de gemeente hiervoor te betalen. Het gaat om een aanvullend bedrag van € 75.000.
Met vriendelijke groet,
Bas Kurvers
Wethouder Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving
LID WORDEN