KLIMAATADAPTATIE
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

Dit jaar zullen acties allereerst worden opgestart op het gebied van vergroening aangezien daar bij de participanten nu de meeste behoefte aan is. Daarnaast zal vanuit het visiedocument worden geïnventariseerd welke andere thema’s al kunnen worden opgepakt en daar wordt een plan voor opgesteld.

EEN MIX AAN INITIATIEVEN

Pocketparken:
Er zullen een aantal pocketparken worden aangelegd in het gebied om zo meer te vergroenen in de buitenruimte. Deze pocketparks worden gerealiseerd bij de Schaatsbaan, Delfstestraat en het Schiehoekveldje. Ook wordt gekeken of er nog meer pocketparken kunnen worden toegevoegd.

Verplaatsbaar Groen:
Er is veel behoefte aan verplaatsbaar groen in de buiten- ruimte. Er zal geïnventariseerd worden waar verplaatsbare bomenbakken, dan wel zitplekken met groen en waterele- menten in het gebied kunnen worden toegevoegd. Dit zal dan ook in 2023 worden gerealiseerd waardoor er ook in de buitenruimte meer vergroening is. Vanwege de bouwwerk- zaamheden in het gebied wordt ook onderzocht of de bouw- hekken ook vergroend kunnen worden.

Groene Gevels:
Ook de gevels zelf kunnen worden vergroend. Zo zal geïnven- tariseerd bij welke panden het mogelijk is om groene gevels te realiseren en worden deze initiatieven ook gepromoot in het gebied. Daarnaast wordt ook gekeken naar vergroening door middel van daktuinen. Een aantal initiatieven zullen ook in 2023 al worden gerealiseerd.

RCD KLIMAATADAPTIEF

In het visiedocument “Klimaatadaptief RCD” is geschetst voor welke uitdagingen het gebied staat in de komende jaren. Hittestress, wateroverlast, vergroening en windhinder zijn belangrijke aandachtsgebieden. In het rapport zijn oplossingsrichtingen en concrete bouwstenen aangereikt en met de gemeente besproken.

Om uitvoering te geven aan de doelstelling om RCD klimaatadaptief te maken is het RCD-klimaatteam opgericht. Dit team onderzoekt de ontwikkeling naar een klimaatadaptief en aantrekkelijk district, bestudeert de wijze waarop deze transitie kan worden georganiseerd en activeert nieuwe initiatieven.

PIJLERS VAN DE BIZ