Ontwikkeling van Tree House op het Delftseplein mogelijk gemaakt


Begin september komt er een inloopavond. Details hierover worden later bekend.

Kennisgeving bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’ en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 7 augustus 2020 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 17 september 2020) het ontwerpbestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’ (NL.IMRO.0599.BP1033CentralDist-on01) met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt en te raadplegen is via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan in te zien op een gemeentelijke locatie. Indien het niet mogelijk is om het bestemmingsplan digitaal in te zien, kunt u mailen naar rcd@rotterdam.nl en dan wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

Het bestemmingsplan 'Rotterdam Central District' wordt globaal begrensd door de Provenierswijk aan de noordzijde van het spoor, het Schiekadeblok en de Schiekade aan de oostzijde. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door het Weena. Ter hoogte van de Kruiskade steekt het plangebied het Weena over tot aan het Kruisplein. Aan de westzijde van het plangebied ligt de Statentunnel en grenst het gebied aan het Oude Westen. Voor de ontwikkellocatie 'Schiekadeblok' en het Groot Handelsgebouw worden aparte bestemmingsplannen opgesteld.

Met het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District' worden de bestaande structuur en functies in het gebied vastgelegd. Het grootste deel van het bestemmingsplangebied, waaronder het Centraal Station en het spooremplacement is nu niet voorzien van een ruimtelijk kader. Een klein deel van het plangebied is wel eerder bestemd in andere bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van deze locaties. Het bestemmingsplan faciliteert tevens de ontwikkeling van een nieuw gebouw op het Delftseplein, het Tree House.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Uw schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres, woonplaats, handtekening en e-mailadres.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar rcd@rotterdam.nl.

M.e.r-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken tevens bekend dat op 14 juli 2020 een besluit genomen is ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’. Uit de m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport rechtvaardigen.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en is als bijlage 3 gevoegd bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit belanghebbende rechtstreeks treft.

Rotterdam, 22 juli 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen,

Mevr. H.M. van Bockxmeer Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling