Kennisgeving bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’

MARCH 31 2021 | KENNISGEVING
BESTEMMINGSPLAN
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT

MARCH 31 2021 | KENNISGEVING


BESTEMMINGSPLAN
ROTTERDAM CENTRAL DISTRICTBurgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 18 maart 2021 het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’ (NL.IMRO.0599.BP1033CentralDist-va01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. Burgemeester en wethouders hebben daarnaast op 11 januari 2021 een besluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District’ ongewijzigd vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Rotterdam Central District' wordt globaal begrensd door de Provenierswijk aan de noordzijde van het spoor, het Schiekadeblok en de Schiekade aan de oostzijde. Aan de zuidzijde wordt de grens gevormd door het Weena inclusief het Kruisplein. Aan de westzijde van het plangebied ligt de Statentunnel en grenst het gebied aan het Oude Westen. Voor de ontwikkellocatie 'Schiekadeblok' en het Groot Handelsgebouw worden aparte bestemmingsplannen opgesteld.
Met het bestemmingsplan ‘Rotterdam Central District' worden de bestaande structuur en functies in het gebied vastgelegd. Het bestemmingsplan faciliteert tevens de ontwikkeling van een nieuw gebouw op het Delftseplein, het Tree House en uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse van Delftse Poort en het kantoor van Unilever.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen zijn: het actualiseren van diverse onderzoeken, het verlagen van de maximale hoogte van het Tree House tot 130 meter, aanpassing van de verbeelding met betrekking tot de hoogte en omvang van de stadstribune nabij het Tree House en de verlegging van de bestemmingsplangrens nabij het Schiekadeblok. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van 18 maart 2021.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken alsmede het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met ingang van vrijdag 2 april t/m maandag 17 mei 2021 voor eenieder ter inzage en zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl Zolang de maatregelen in verband met het coronavirus duren, is het niet mogelijk om de stukken in te zien op een gemeentelijke locatie. Indien het niet mogelijk is om het bestemmingsplan digitaal in te zien, kunt u mailen naar rcd@rotterdam.nl en dan wordt in overleg gezocht naar een oplossing.

Beroep en inwerkingtreding

Tegen het vaststellingsbesluit en tegen het definitieve besluit hogere waarden kan van zaterdag 3 april tot en met maandag 17 mei 2021 beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
- belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is eveneens op de besluiten van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen de besluiten. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

Lokaal project met nationale betekenis

Het Rotterdam Central District is aangewezen als lokaal project met nationale betekenis op grond van de Crisis- en herstelwet. Voor dit gebied is een structuurvisie vastgesteld. De besluiten waarvan kennis wordt gegeven, zijn ter uitvoering van het Rotterdam Central District. Voor alle besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het Rotterdam Central District geldt dat de gemeentelijke coördinatieregeling, zoals bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing is. De besluiten liggen daarom nu gezamenlijk ter inzage en de beroepen tegen de besluiten worden gezamenlijk behandeld.
Rotterdam, 31 maart 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd, namens dezen,
Mevr. H.M. van Bockxmeer
Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

DON'T MISS A THING. FOLLOW US

LID WORDEN