Fleur van Bruggen nieuw RCD bestuurslid

Fleur van Bruggen nieuw RCD bestuurslid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging RCD zijn Fleur van Bruggen (Unilever) en Melissa Ablett (CIC Rotterdam) toegetreden tot het bestuur. Het zittende bestuur is erg blij dat deze twee powerladies het team komen versterken. Hier een korte introductie van Fleur.

Fleur is Com­mu­ni­ca­ti­ons Di­rec­tor bij Uni­lever Be­ne­lux. Zij is ver­ant­woor­de­lijk voor de Cor­po­ra­te Com­mu­ni­ca­tie ge­richt op de re­pu­ta­tie van Uni­lever. Ze houdt zich be­zig met de be­richt­ge­ving in de me­dia, maar ad­vi­seert ook de mar­ke­teers bin­nen Uni­lever over het juist en een­dui­dig ver­woor­den van het cor­po­ra­te deel van de di­ver­se mer­ken. Geen dag is bij haar het­zelf­de. De ene dag zit ze in ge­sprek met NGO'’s en sta­ke­hol­ders over zout­re­duc­tie in pro­duc­ten. De an­de­re dag is ze voor­al be­zig met me­dia- en merk­za­ken.


Link met Fleur op LinkedIn